Skratky predmetov

Skratky predmetov

     Predmet

Skratka

Anglický jazyk

   ANJ

Anglický jazyk ako druhý cudzí jazyk

   2AJ

Anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk

   1AJ

Animácia 2D

   A2D

Animácia 3D

   A3D

Biológia

   BIO

Dejepis

   DEJ

Dejiny animovaného filmu

   DAF

Dejiny umenia

   DEU

Dejiny výtvarnej kultúry

   DVK

Dramaturgia a scenáristika

   DSN

Ekonomika

   EKO

Etická výchova

   ETV

Figurálne kreslenie 

   FIK

Filmové techminimum

   FTM

Fotografický dizajn

   FDE

Fotografovanie a video

   FVI

Grafická realizácia v praxi

   GRP

Chémia

   CHE

Informatika

   INF

Interiérová tvorba

   ITV

Klasická ručne kreslená animácia

   KKA

Kompozícia

   KOM

Matematika

   MAT

Materiály

   MTE

Modelovanie

   MOD

Náboženská výchova

   NBV

Navrhovanie

   NAV

Nemecký jazyk  

   NEJ

Nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk

   2NJ

Nemecký jazyk ako prvý cudzí jazyk

   1NJ

Občianska náuka

   OBN

Písmo

   PIM

Počítačová animácia

   PQA

Počítačová grafika

   POG

Podnikanie v odbore

   PDN

Praktické cvičenia

   PCV

Prax

   PXA

Prax v počítačovej animácii

   XPA

Prax v klasickej ručne kreslenej animácii

   XKA

Prax v klasickej a počítačovej animácii

   XKP

Reklama a marketingová komunikácia

   REK

Slovenský jazyk a literatúra

   SJL

Strihová skladba

   SHW

Technické kreslenie

   TCK

Techniky a technoloógie trikového filmu

   TFM

Technológia

   TEC

Telesná a športová výchova

   TSV

Teória a vývoj fotografie

   TVF

Teória výtvarného umenia

   TVU

Triednicka hodina

   THF

Videotvorba

   VIB

Vizuálne efekty

   VEF

Výtvarná príprava

   VPR

Základy dizajnu

   ZDZ

Základy fotografovania

   ZAF

Zvuková dramaturgia filmu

   ZVF

Zvuková skladba

  ZKA

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná škola umeleckého priemyslu
    Môťovská cesta 8164 960 01 Zvolen
  • +421 x 0455369199

Fotogaléria