Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Analýza umeleckého diela AUL
Anglický jazyk ANJ
Animácia 2D A2D
Animácia 3D A3D
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Dejiny animovaného filmu DAF
Dejiny fotografie DJF
Dejiny umenia DEU
Dejiny výtvarnej kultúry DVK
Dramaturgia a scenáristika DSN
Etická výchova ETV
Figurálne kreslenie FIK
Fotografická tvorba FTV
Fotografický dizajn FDE
Fotografovanie a video FVI
Grafická realizácia v praxi GRP
Informatika INF
Interiérová tvorba ITV
Kompozícia KOM
Krajinársky kurz Plenér
Kurz na ochranu života a zdravia KOŽAZ
Marketingová komunikácia a reklama MKI
Matematika MAT
Materiály MTE
Materiály MTE
Modelovanie MOD
Náboženská výchova NBV
Navrhovanie NAV
Občianska náuka OBN
Počítačová grafika POG
Podnikanie v odbore PBQ
Praktické cvičenia PCV
Prax PXA
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Strihová skladba SHW
Technické kreslenie TCK
Technológia TEC
Telesná a športová výchova TSV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Teória a vývoj fotografie TVF
Teória výtvarného umenia TVU
Ttriednicka hodina THF
Typografia TYP
Umelecká prax ULP
Vizuálne efekty VEF
Výtvarná príprava VPR
Základy dizajnu ZDZ
Základy fotografovania ZAF
Základy fotografovania ZAF
Zvuková skladba ZKA

© aScAgenda 2022.0.1318 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2022

Novinky

Kontakt

  • Súkromná škola umeleckého priemyslu
    Môťovská cesta 8164 960 01 Zvolen
  • +421-045/536 91 99

Fotogaléria