Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Animácia 2D A2D
Animácia 3D A3D
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Dejiny animovaného filmu DAF
Dejiny umenia DEU
Dejiny výtvarnej kultúry DVK
Dozor DOZ
Dramaturgia a scenáristika DSN
Druhý cudzí jazyk - anglický 2AJ
Druhý cudzí jazyk - nemecký 2NJ
Ekológia EKL
Ekonomika EKO
Etická výchova ETV
Figurálne kreslenie FIK
Filmové techminimum FTM
Fotografický dizajn FDE
Fotografovanie a video FVI
Grafická realizácia v praxi GRP
Chémia CHE
Informatika INF
Interiérová tvorba ITV
Klasická ručne kreslená aniímácia KKA
Kompozícia KOM
Matematika MAT
Materiály MTE
Modelovanie MOD
Náboženská výchova NBV
Navrhovanie NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Písmo PIM
Počítačová animácia PQA
Počítačová grafika POG
Počítačová grafika POG
Podnikanie v odbore PDN
Praktické cvičenia PCV
Prax PXA
Prax v klasickej a počítačovej animácii XKP
Prax v počítačovej animácii XPA
Prax v ručne kreslenej animácii XKA
Prvý cudzí jazyk - anglický 1AJ
Prvý cudzí jazyk - nemecký 1NJ
Reklama a marketingová komunikácia REK
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Strihová skladba SHW
Strojníctvo STR
Technické kreslenie TCK
Techniky a technológie trikového filmu TFM
Technológia TEC
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Teória a vývoj fotografie TVF
Videotvorba VIB
Vizuálne efekty VEF
Výpočtová technika VYT
Výtvarná príprava VPR
Základy dizajnu ZDZ
Základy fotografovania ZAF
Základy fotografovania ZAF
Základy umeleckej prezentácie ZUP
Zvuková dramaturgia filmu ZVF
Zvuková skladba ZKA

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene
    Môťovská cesta 8164 960 01 Zvolen
  • +421 x 0455369199

Fotogaléria