• Dôležité info z nového školského semafora

  verzia 1.7 zo dňa 19.1. 2022

   

  Väčšina opatrení zostáva nezmenená od poslednej verzie školského semafora.

  Zverejňujeme nové aktualizované opatrenia pre žiakov:

   

  Zákonný zástupca resp. plnoletý žiak pravidelne informuje triedneho učiteľa o použití AG samotestu.

   

  V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu žiaka je potrebné dodržať nasledovný postup:

      1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.

      2. Rodič/plnoletý žiak telefonicky kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.

      3. Bezodkladne sa prihlási na 5.deň od posledného kontaktu na testovanie v MOM (Ag test alebo PCR test)

      4. Rodič/plnoletý žiak bezodkladne oznámi škole výsledok MOM testu.

     5. Ak výsledok MOM testovania je negatívny, žiak má povinnosť nastúpiť do školy na 8. deň od posledného kontaktu. 

     6. Ak výsledok testovania je pozitívny, žiak sa riadi pokynmi všeobecného lekára pre deti a dorast.

   

  Žiaci, ktorí sú očkovaní, prekonaní a sú bezpríznakoví (výnimka z karantény) sa riadia pokynmi na edupage (ak tu nie je nič nové pokračujú v prezenčnom vyučovaní).

   

  Žiaci a pedagogickí zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu môžu nahradiť respirátor použitím rúška.

   

 • Komisionálne skúšky

  V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008, podľa §57 ods. 1 písmeno g), sa žiak klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky z predmetu prax, umelecká prax a z profilového predmetu. Komisia  ohodnotí výkon žiaka za klasifikačné obdobie na  základe predložených prác a výstupov z uvedených predmetov.

  Harmonogram komisionálnych skúšok : KS 22_harmonogram

   

 • 14. 1. 2022

  Aktualizovali sme modul Výchovný poradca

 • Nástup na prezenčné vyučovanie

  Oznamujeme, že v pondelok 10. januára začína prezenčné vyučovanie pre všetky triedy. Od tohto dňa je zabezpečené stravovanie v školskej jedálni. Jedálny lístok je zverejnený na stánke školskej jedálne.

  Žiaci sú pri nástupe do školy povinní odovzdať vyhlásenie o bezpríznakovosti. Odovzdať ho môžu elektronicky cez Edupage, alebo v printovej forme vyučujúcemu s ktorým v pondelok ráno začínajú vyučovanie. Vyučujúci vyhlásenie odovzdajú triednemu učiteľovi.

  Bez odovzdania tohto dokladu žiak nemôže byť prítomný na vyučovaní.

 • Figurálna súťaž FIGÚRA

  Pozývame žiakov  na prvý ročník celoslovenskej figurálnej súťaže FIGÚRA, ktorá sa koná pod záštitou medzinárodného projektu pre vysoké školy FIGURAMA ako jeho slovenská verzia pre stredné školy.

  Výzva:

  Každá škola zašle 20 najlepších prác (originálov) podľa vlastného výberu (jeden autor môže zaslať aj viac prác). Rozmery: min 42 x 60 cm - max 70 x 100 cm

  Médium: kresba, maľba, pastel

  Študentské práce sú hodnotené v kategóriách: Téma: A - portrét, B - figúra Vek: A - do 18 r., B - 18 r. a viac

  Práce je potrebné odoslať najneskôr do 30. 1. 2022.

  Na spôsobe poslania sa dohodnite s vyučujúcim - Mgr. Miroslav Páv

  Práce označte zo zadnej strany: škola, meno a vek autora.

  Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 19. 2. 2022 (v závislosti od pandemickej situácie).

   

  Viac informácii v priloženej infografike a v plagáte.

  plagat_1.pdf

 • Dištančné vzdelávanie triedy IV.B

  Z dôvodu preventívnych opatrení súvisiacich s COVID 19, ostáva celá trieda IV.B až do piatku 12.11.2021 na dištančnej výuke.

   

 • Oznam pre záujemcov o štúdium

   

  Deň otvorených dverí - pozvánka v pdf:  DOD

   

  Odkazy na sociálne siete, kde je možné pozrieť práce žiakov školy :

  Instagram

  Facebook

   

   

   

   

   

 • Dištančné vzdelávanie

  Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na škole je v termíne od 11.11.2021 do 26.11.2021 dištančné vzdelávanie.

  Rozhodnutie

 • 8. 11. 2021

  Aktualizovali sme modul Výchovný poradca

 • Oznam pre triedu II.A

  V stredu 27.10. 2021 sa pre triedu II.A uskutoční prednáška : 

  „Kritickým myslením proti diskriminácii“ v DK Podborová . Začiatok je o 11.00 hod.

  Prednáška je povinná pre všetkých žiakov. 


  Vzhľadom na skrátené vyučovanie žiaci neprídu do školy, ale prídu rovno do mesta
  Stretnutie: 10:20 pri Európe na strane od parkoviska. Presun pešo do DK Podborová.
  Po skončení prednášky sa žiaci do školy nevracajú a je potrebné si odhlásiť obed.


  Pedagogický dozor: Mgr.art. Daniela Chrienová, ArtD., Mgr.art. Katarína Nitaq

 • Skrátené vyučovanie

  V stredu 27.10. 2021  v  posledný deň pred jesennými prázdninami sa bude učiť podľa skráteného zvonenia. 

   

 • Rodičovské združenie - on-line

  Rodičovské združenie pre triedu I. A sa uskutoční 26.10.2021 o 17.00 hod online cez aplikáciu MS Teams.

  Rodičovské združenie pre triedu I. B sa uskutoční 26.10.2021 o 17.00 hod online cez aplikáciu MS Teams.

  Rodičovské združenie pre triedu II. A sa uskutoční 26.10.2021 o 18.00 hod online cez aplikáciu MS Teams.

  Rodičovské združenie pre triedu IV.A sa uskutoční 22.10.2021 o 17.00 hod online prostredníctvom Teams.

 • Pripojenie ku školskej wifi sieti

  POSTUP PRI PROBLEME S PRIHLASENIM DO WIFI EDU_PRIHLASENIE

  Najjednoduchšie je vo WiFi nastaveniach odstrániť záznam siete (forget network) a pridať nanovo. Väcšina operačných systémov si rozpozná nastavenie samo a netreba nastavovať nič dodatočne, ale v niektorých prípadoch a starých OS je potrebné manuálne nastavenie:

  V nastaveniach WiFi a prislúchajúceho SSID:

  1) EAP metóda má byt PEAP

  2) meno má byt vo formáte login@edunet.sk

  3) certifikát CA má byt v stave nedôverovat prípadne don't validate.

  Niektoré telefóny/zariadenia požadujú "Overenie - 2.faza" (alebo Phase 2 authentification) tá má byt buď „žiadne“ (default hodnota) alebo MSCHAPv2 (požadovaná hodnota)

  .Ak nepomôže, vypnút WiFi na zariadení a skúsit sa pripojiť opätovne.

   

  Návody : 

  Nastavenie wifi pre OS Android 

  Nastavenie wifi pre OS IOS

  Ná¡vod na pripojenie do SSID EDU_PRIHLANIE pre iPhone.

  Spoôsoby riešenia prolbémov s wifi pripojenim vo Windows 10

  Návod na pripojenie do SSID EDU_PRIHLASENIE pre Win7 - Win10

   

 • Oznam pre triedu III.B

  V stredu 20.10.2020 končí karanténa pre žiakov, ktorí sú dvakrát očkovaní. Vyučovanie pre nich pokračuje prezenčne.

 • Dištančné vzdelávanie pre triedu III.B

  Z dôvodu potvrdenej pozitivity jednej žiačky z tiedy III.B na COVID 19, ostáva celá trieda III.B v domácej karanténe.

  Vyučovanie bude pokračovať dištančnou formouOstatné triedy sa učia prezenčne

  Žiadame rodičov, aby do školy nepúšťali žiakov, ktorí majú akékoľvek príznaky ochorenia dýchacích ciet.  

   

 • 13. 10. 2021

  Aktualizovali sme modul Výchovný poradca

 • Harmonogram výdaja obedov v školskej jedálni

  Obedy sa v školskej výdajnej jedálni vydávajú pre žiakov a zamestnancov nasledovne:

  4.ročník    IV.A       od 11:10 hod.

                   IV.B     od 11:25 hod.

  3. ročník   III.A       od 11:35 hod.

                   III.B     od 11:50 hod.

  2. ročník    II.A      od 12:30 hod.

  1. ročník    I.A       od 12:50 hod.

                    I.B     od 13:00 hod.

   

  Zamestnanci školy od 12:00 do 12:30 hod.

   

  • Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov. Stravníci si sami neberú  príbory a neodnášajú si jedlo do tried, resp. kabinetov.
  • Pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou bežné hygienické pravidlá.

   

   

 • Krajinársky kurz -plenér, KOŽAZ a kreslenie v exteriéri

  Harmonogram kurzu pre triedu I.A :

  PLENER_1._A_2021


  Harmonogram kurzu pre triedu I.B :

  PLENER_1._B_2021


  Harmonogram kurzu pre triedu II.A :

  Krajinarsky_kurz_2021_2A_ZMENA.pdf​​​​​​​


  Harmonogram KOŽAZ pre triedu III.A a III.B :

  KOŽAZ_2021


  Harmonogram kreslenia v exteriéri pre triedu III.A :

  Praca_v_exterieri


  Harmonogram kreslenia v exteriéri pre triedu III.B AT  :

  Praca_v_exterieri_III.B_AT


  Harmonogram kreslenia v exteriéri pre triedu III.B FD  :

  Praca_v_exterieri_III.B_FD


  Harmonogram kurzu pre triedu IV.A AT  :

  Praca_v_exterieri_AT


  Harmonogram kreslenia v exteriéri pre triedu IV.A PV:

  Praca_v_exterieri_4A_PV_21_22


  Harmonogram kreslenia v exteriéri pre triedu IV.B PG

  Praca_v_exterieri_PG_2021-2022


  Harmonogram kreslenia v exteriéri pre triedu IV.B FD

  Krajinarsky-kurz-2021_22-_4B
 • Oznam pre žiakov a rodičov

  Vyučovanie v školskom roku 2021/2022 sa začína 2. septembra 2021.

  Slávnostné otvorenie školského roku bude dňa 2. septembra 2020 (štvrtok) o 8.00 hod na školskom dvore.

  Žiaci sú povinní dodržiavať navzájom odstupy po triedach, podľa pokynov triednych učiteľov. V tento deň ani nepôjdu do tried. Preto upozorňujeme, aby si v prípade nepriaznivého počasia nezabudli doniesť dáždniky.

  Po krátkom oficiálnom zahájení odovzdajú žiaci triednym učiteľom vyplnené a podpísané tlačivá o bezpríznakovosti, a môžu odísť domov.

   

  V piatok už začíname v triedach. Okrem triednych záležitostí bude aj povinné školenie BOZP.

  Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2020 (piatok). V tento deň budú iba triednicke hodiny.  Na nich  žiaci dostanú úvodné  pokyny a prevezmú učebnice. V tento deň bude tiež aj povinné školenie BOZP.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná škola umeleckého priemyslu
  Môťovská cesta 8164 960 01 Zvolen
 • +421-045/536 91 99

Fotogaléria