Navigácia

Skratky predmetov

Nadpis

        Predmet

Skratka

Anglický jazyk

ANJ

Anglický jazyk ako druhý cudzí jazyk

2AJ

Anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk

1AJ

Biológia

BIO

Dejepis

DEJ

Dejiny animovaného filmu

DAF

Dejiny výtvarnej kultúry

DVK

Dramaturgia a scenáristika

DSN

Ekonomika

EKO

Etická výchova

ETV

Figurálne kreslenie

FIK

Filmové techminimum

FTM

Fotografický dizajn

FDE

Grafická realizácia v praxi

GRP

Chémia

CHE

Informatika

INF

Interiérová tvorba

ITV

Klasická ručne kreslená animácia

KKA

Matematika

MAT

Materiály

MTE

Modelovanie

MOD

Náboženská výchova

NBV

Navrhovanie

NAV

Nemecký jazyk

NEJ

Nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk

2NJ

Nemecký jazyk ako prvý cudzí jazyk

1NJ

Občianska náuka

OBN

Písmo

PIM

Počítačová animácia

PQA

Počítačová grafika

POG

Prax

PXA

Prax v počítačovej animácii

XPA

Prax v klasickej ručne kreslenej animácii

XKA

Prax v klasickej a počítačovej animácii

XKP

Slovenský jazyk a literatúra

SJL

Technické kreslenie

TCK

Techniky a technoloógie trikového filmu

TFM

Technológia

TEC

Telesná a športová výchova

TSV

Teória a vývoj fotografie

TVF

Triednicka hodina

THF

Videotvorba

VIB

Výtvarná príprava

VPR

Základy dizajnu

ZDZ

Základy fotografovania

ZAF

Zvuková dramaturgia filmu

ZVF

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene
    Môťovská cesta 8164 960 01 Zvolen
  • +421 x 0455369199

Fotogaléria